Regulamin sklepu internetowego b2b.glowly-distribution.eu

 

I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – Ida Marcinkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GLOWLY Ida Marcinkowska, ul. Ustronie 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7732492897, e-mail: b2b@glowly-distribution.eu, 
 2. „Sklep”  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://b2b.glowly-distribution.eu
 3. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Polityka” - Polityka prywatności i plikócookies, dostępna pod adresem https://b2b.glowly-distribution.eu/pl/content/6-polityka-prywatnosci

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia i prowadzenia Konta. 
 2. Sklep umożliwia przedsiębiorcom zakup towarów związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. 
 3. Klienci będący osobami fizycznymi oświadczają i zarazem zobowiązują się do tego, że będą za pośrednictwem Sklepu dokonywać wyłącznie zakupów związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

                                                 

§ 5

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w wartości netto (bez podatku VAT), w złotych polskich. W zakładce „Podsumowanie zakupów” obok wartości netto zamówienia wskazana zostanie łączna wysokość należnego podatku VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. 
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania zakupu towaru, jak również̇ za zmiany cen produktów. Sprzedawca nie deklaruje określonego terminu realizacji zamówienia. 

 

§ 6

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić wyłącznie po założeniu Konta w Sklepie.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zweryfikowania statusu Klienta jako przedsiębiorcy, uzależniając od niej możliwość założenia i prowadzenia Konta.

 

§ 7

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plikócookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plikócookies zawarte są w Polityce.

 

 

III. Założenie Konta w Sklepie

 

§ 8

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta winna wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji. Formularz stanowi zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. 
 2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 3. W trakcie rejestracji Klient podaje adres email oraz hasło (które nie powinno być powieleniem identyfikatora).
 4. Klient ma obowiązek podać dane wymagane do rejestracji oznaczone jako wymagane pola. Z uwagi na to, że Sklep nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, podanie prawidłowego NIP oraz firmy są niezbędne do rejestracji w Sklepie.
 5. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, przycisku „Rejestracja” jest równoznaczne ze złożeniem oferty Sprzedawcy w przedmiocie zawarcia umowy o założenie i prowadzenie Konta. Po weryfikacji danych przesłanych w formularzu Klient otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wiadomość potwierdzającą założenie Konta w Sklepie w razie akceptacji jego oferty. Z tą chwilą, między Sprzedawcą, a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. 
 6. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

 

§ 9

 1. Klient jest bezwarunkowo zobowiązany do przechowywania danych służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały do nich dostępu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za sytuacje dostępu do danych służących do logowania w Sklepie przez osoby nieuprawnione, chyba że dostęp osoby nieupoważnionej był wywołany przyczynami leżącymi po stronie Sprzedawcy.

 

§ 10

Po założeniu Konta Klient ma możliwość edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu historii zamówień oraz historii rozliczeń.

 

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

 

§ 11

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 12

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Wybrane towary nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po wybraniu towarów, które Klient chce kupić, należy kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to może je założyć wypełniając dane w rubryce „Nowy Klient”. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować i podać dane do realizacji zamówienia.
 4. Następnie należy wybrać sposób dostawy i sposób płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. W rubryce „RAZEM” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru wraz z kosztami dostawy. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.
 5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności realizowanego przez zewnętrznego operatora, Klient po kliknięciu przycisku „Potwierdzam zamówienie” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
 7. Czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności złożenie zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Strony przyjmują, że osoba dysponująca danymi dostępowymi do Sklepu, jest upoważniona do zawierania w imieniu Klienta umów za jego pośrednictwem. Klient jest zobowiązany do zapewnienia należytego umocowania do zawierania umów osoby, która uzyskuje dostęp do Sklepu. 
 8. Sprzedawca może wprowadzić określone progi wartości zakupów, warunkujące możliwość złożenia zamówienia.
 9. Sprzedawca dysponuje uprawnieniem do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem za pośrednictwem Sklepu poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Oświadczenie dla swej ważności nie wymaga uzasadnienia. 

 

V. Dostawa i płatności

 

§ 13

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy, szybkie przelewy internetowe, karta kredytowa, PayPal, ApplePay, GooglePay oraz płatność metodą Blik. Sprzedawca zastrzega, że na etapie składania zamówienia, niektóre z opisanych powyższej opisywanych metod płatnością może okazać się nieaktywna. 
 2. Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta.
 3. Dostawy będą realizowane na terenie Unii Europejskiej.
 4. W przypadku wyboru dostawy z wykorzystaniem przewoźnika, wydanie towaru następuje z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia, Sprzedawca powierza przesyłkę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Z chwilą wydania towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu towaru, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Sprzedawcy.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zachowania przewoźników jest wyłączona w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

 

§ 14

Koszty dostawy ponosi Klient. Sprzedawca może wprowadzić określone progi wartości zakupów, od których będzie pokrywał koszty dostawy, jak i stosować inne promocje dotyczące tych kosztów. 

 

§ 15

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

 

VI. Odpowiedzialność

 

§ 16

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

§ 17

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że szkoda jest wynikiem winy umyślej lub rażacego niedbalstwa.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o której mowa w ust. 1, jest każdorazowo ograniczona do łącznej kwoty zamówienia, z którą jest związana podstawa odpowiedzialności Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje utraconych korzyści.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do przerw  lub  zakłóceń  w  świadczeniu  usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Sklepu, w szczególności jeśli powodem jest:
  1. modyfikacja,  modernizacja,  rozbudowa  lub  konserwacja  systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
  2. siła  wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).

 

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

 

§ 18

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 19

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Sklepie. Rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta nie wpływa na prawa i obowiązki związane z realizacją indywidualnych umów sprzedaży zawartych uprzednio za pośrednictwem Sklepu. 

 

 

VIII. Zmiany Regulaminu

 

§ 20

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług związanych ze Sklepem,
  b. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  c. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak np. zmiany przepisów o: świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych. 
 2. W razie woli zmiany Regulaminu, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 3 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

§ 21

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 22

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na pod adresem https://b2b.glowly-distribution.eu/pl/content/3-terms-and-conditions-of-use